Fold All / Expand All

2017年2月12日 星期日

FFmpeg release date

記錄一下近幾年的版本時間

根據 GitHub Releases
https://github.com/FFmpeg/FFmpeg/releases

 • 3.2, 2016-10-28
 • 3.1, 2016-06-27
 • 3.0, 2016-02-15
 • 2.8, 2015-09-09
 • 2.7, 2015-06-10
 • 2.6, 2015-03-07
 • 2.5, 2014-12-04
 • 2.4, 2014-09-15
 • 2.3, 2014-07-16
 • 2.2, 2014-03-24
 • 2.1, 2013-10-28
 • 2.0, 2013-07-10
理論上,3.3 應該在2月底或3月初,就會出來吧

另外,security fix,最近好像只有出到 2.8.11 (2017年2月10日),最近一次的 2.7.7 已經是2016年4月了

沒有留言: